Skip to main content

Predmeti opšte upotrebe

U Odeljenju predmeta opšte upotrebe se vrši provera zdravstvene ispravnosti, odnosno  bezbednosti različitih grupa predmeta opšte upotrebe, a koja je u skladu sa Zakonom o predmetima opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 25/19 i 14/22), Pravilnikom o kozmetičkim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 60/19, 47/22 i 21/23), Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti  predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Sl. list SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 i 78/19) i Pravilnikom o bezbednosti igračaka („Sl.glasnik RS“, br. 78/19).

Pod predmetima opšte upotrebe podrazumevaju se:

 1. materijali i predmeti u kontaktu sa hranom uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja i ambalaža za životne namirnice,
 2. igračke,
 3. kozmetički proizvodi (sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela), sirovine za proizvodnju kozmetičkih proizvoda i materijali i predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom, odnosno sluzokožom,
 4. detergenti i sirovine za njihovu proizvodnju, biocidi i druga sredstva za opštu upotrebu i održavanje higijene.

Za naše klijente vršimo izradu teksta za deklaraciju najrazličitijih proizvoda. Smatra se da predmet opšte upotrebe nije zdravstveno ispravan, odnosno bezbedan ako mu nedostaje deklaracija, odnosno ukoliko ista ne ispunjava sve zahteve propisane za deklarisanje određene vrste predmeta opšte upotrebe, na način da može da ugrozi zdravlje ljudi.

Pružamo i konsultantske usluge u vezi izrade teksta za deklaraciju o usaglašenosti, a koje su u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, kao i konsultantske usluge oko tvrdnji kojima se navode obeležja ili funkcije kozmetičkih proizvoda. Tvrdnje se mogu upotrebljavati prilikom označavanja, stavljanja u promet i reklamiranja kozmetičkih proizvoda.

Od aprila 2023. godine kozmetički proizvodi koji se plasiraju, kako na tržište Evropske unije (shodno preporukama uredbe Evropske komisije 1223/2009), tako i na tržište Republike Srbije moraju imati Dosije sa informacijama o proizvodu (PIF). Kada je kozmetički proizvod stavljen na tržište, odgovorno lice (npr. proizvođač) ima obavezu da čuva Dosije sa informacijama o proizvodu narednih deset godina od momenta stavljanja poslednje serije kozmetičkog proizvoda na tržište.

Deo ovog dosijea je procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda. Laboratorija Centra nudi i ispitivanje Challenge testa i testa stabilnosti koji su ključni u proceni bezbednosti. Sve detalje oko izrade dosijea, kao i procene možete dogovoriti sa našom saradnicom Marijanom Milosavljević koja je specijalista kozmetologije i procenitelj bezbednosti kozmetičkih proizvoda.

 

FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI:

 1. Materijali i predmeti u kontaktu sa hranom uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja i ambalaža za životne namirnice:
  • Određivanje specifične migracije metala i metaloida,
  • Određivanje sadržaja metala i metaloida,
  • Određivanje ukupne migracije niskomolekularnih organskih i neorganskih supstancija,
  • Određivanje migracije primarnih i sekundarnih aromatičnih amina,
  • Određivanje sadržaja ftalata,
  • Određivanje specifične migracije  Bisfenola A,
  • Određivanje formaldehida u vodenom ekstraktu,
  • Određivanje specifične migracije melamina iz melamin-formaldehidnih masa,
  • Određivanje čistoće aluminijuma,
  • Određivanje sadržaja organskih UV inicijatora,
  • Određivanje organoleptičkih karakteristika (boja/izgled/miris),
  • Određivanje sadržaja pepela,
  • Određivanje sadržaja vlage/suve materije,
  • Određivanje pH vrednosti vodenog ekstrakta,
  • Određivanje migracije peroksida u model rastvor redestilovane vode,
  • Određivanje migracije emajla,
  • Određivanje gramature papira.
 1. Igračke:
  • Određivanje migracije metala i metaloida,
  • Određivanje ukupne migracije niskomolekularnih organskih i neorganskih supstancija,
  • Određivanje migracije primarnih aromatičnih amina,
  • Određivanje sadržaja Bisfenola A,
  • Određivanje sadržaja ftalata,
  • Određivanje sadržaja formaldehida,
  • Određivanje sadržaja fenola.
 2. Kozmetički proizvodi (sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela), sirovine za proizvodnju kozmetičkih proizvoda i materijali i predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom, odnosno sluzokožom:
  • Određivanje pH vrednosti,
  • Određivanje sadržaja ukupnih masnih kiselina,
  • Određivanje sadržaja metala i metaloida mikrotalasnom digestijom,
  • Određivanje sadržaja metala i metaloida u ekstraktu sa 0,1M HCl,
  • Određivanje sadržaja amonijaka,
  • Određivanje sadržaja vodonik-peroksida,
  • Određivanje sadržaja konzervanasa,
  • Određivanje slobodnih alkalija,
  • Određivanje ukupnih površinski aktivnih supstancija rastvorljivih u etanolu,
  • Određivanje sadržaja vlage/suve materije,
  • Određivanje sadržaja pepela,
  • Određivanje relativne gustine,
  • Određivanje indeksa refrakcije na određenoj temperaturi,
  • Određivanje jodnog, kiselinskog, peroksidnog, saponifikacionog i estarskog broja,
  • Određivanje nesaponifikacionih supstanci,
  • Određivanje sulfatnog ostatka,
  • Određivanje ostataka nakon uparavanja,
  • Određivanje organoleptičkih karakteristika (boja/izgled/miris),
  • Određivanje migracije nikla u nakitu,
  • Odrešivanje sadržaja olova i kadmijuma u nakitu.
 3. Detergenti i  sirovine za njihovu proizvodnju, biocidi i druga sredstva za opštu upotrebu i održavanje higijene:
  • Određivanje slobodnih alkalija,
  • Određivanje ukupnih površinski aktivnih supstancija rastvorljivih u etanolu,
  • Određivanje sadržaja aktivnog kiseonika,
  • Određivanje sadržaja aktivnog hlora,
  • Određivanje pH vrednosti 1% vodenog rastvora,
  • Određivanje sadržaja ukupnih masnih kiselina,
  • Određivanje sadržaja natrijum-hlorida,
  • Određivanje sadržaja vlage/suve materije,
  • Određivanje sadržaja pepela.