Skip to main content

Mikrobiološko odeljenje

Bakterije su velika grupa jednoćelijskih organizama, mikroskopske veličine, i jedni od najrasprostranjenijih organizama u prirodi. Nalaze se svuda oko nas i na nama. Sastavni su deo svakog lanca ishrane u prirodi... One žive u crevnoj flori (na pr. u crevima postoji 1014 cfu/g), genitalijama, usnoj i nosnoj duplji, na koži i drugim delovima čovekovog organizma (2 kg mase čoveka čine bakterije). Pod izvesnim okolnostima, nepatogene bakterije mogu postati patogene, prodorom u tkiva ili organe, koja im nisu prirodno stanište. Neke vrste bakterija uništavaju ćelije svog domaćina. Veliki broj patogenih bakterija proizvodi toksine koji su opasni za metabolizam ćelije domaćina. Patogene bakterije se mogu prenositi vodom, hranom, vazduhom, kašljanjem, kijanjem, preko različitih izlučevina i fekalija. Infekcije patogenim bakterijama mogu se sprečiti povećanim nivoom higijene, vakcinacijom, higijenskom proizvodnjom, termičkom obradom i pripremom hrane ili lečiti antibioticima. Mi smo tu da pronađemo mikroorganizme u hrani i sprečimo njihovo prenošenje i ustanovimo rizik po potrošače.

Zakonom o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS" br. 41/09 i 17/19) najveća odgovornost je prebačena na proizvođača. On sam je odgovoran za kvalitet i bezbednost hrane koju proizvodi i plasira na tržište.

Postojeći Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa ("Sl. glasnik RS" br. 72/10, 62/18) i Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu (Prvo izdanje, Beograd, Jun 2011) su napravljeni i osmišljeni tako da omoguće da se mikrobiološka kontaminacija smanji i svede na najmanji mogući nivo. Zato su neophodne mikrobiološke analize koje su sastavni deo kontrole bezbednosti hrane. Rezultati mikrobiološke analize služe za praćenje higijene, za analizu daljih trendova i definisanje potencijalnih opasnosti po potrošače(krajnje korisnike).

Osnovni zahtevi u okviru bezbednosti hrane su definisani regulativom koja zabranjuje stavljanje namirnica na tržište, ako je hrana opasna i štetna za ljudsko zdravlje ili ako nije adekvatna za konzumiranje.

Naša Služba za pregled i uzorkovanje namirnica u proizvodnji i prometu, doći će kod Vas da uzmu uzorke sa proizvodnih površina, sa ruku i odeće radnika, korišćenjem briseva. Zajedno pratimo Vaš proizvodni proces i zajedno određujemo korektivne i preventivne mere, u cilju obezbeđenja bezbednosti Vašeg objekta.

Naša mikrobiološka laboratorija nudi analize kojima se proverava bezbednost prehrambenih proizvoda i higijena prostora, u skladu sa ISO standardima uz korišćenje najnovije opreme i testova kojima se prati mikrobiološka kontaminacija kroz čitav postupak proizvodnje.


Hrana i hrana za životinje
Dijetetski suplementi
Uzorci iz okoline (brisevi)
Studije održivosti

Prilikom skladištenja hrane mogu nastupiti određene promene na prehrambenim proizvodima.

Ove promene mogu da smanje kvalitet hrane, ali i mogu postati moguća opasnost, koja utiče na ljudsko zdravlje.

Svi proizvodi imaju rok do kada proizvod treba da bude upotrebljen- do kog pokazatelji kvaliteta proizvoda skladištenog u određenim uslovima (fizičko-hemijskim i mikrobiološkim) ne prelaze granične vrednosti u okviru zakonske regulative, hranljiva vrednost je očuvana, a promene u senzorskim karakteristikama ne predstavljaju prepreku da proizvod bude prihvatljiv od strane potrošača.

Studije održivosti se sprovode:

  • Prilikom razvijanja novih proizvoda
  • Prilikom primene novih procesa proizvodnje
  • prilikom prireme nove ambalaže
  • kod značajne promene sastojaka ili ambalaže postojećeg proizvoda
  • kada prethodno nije proveren rok trajanja

Studije održivosti omogućuju procenu opsega i smera promena u proizvodnji hrane tokom vremena. Mogu se sprovoditi:

  • analiziranjem proizvoda skladištenih u standardnim uslovima unutar predviđenog roka trajanja – u skladu sa zahtevima specifikacije i standarda (temperature, relativne vlažnosti, svetlosti); analiza se uglavnom koristi kod prerađene hrane s kratkim rokom trajanja.
Ambalaža za jednokratnu upotrebu
Kozmetička sredstva

(sredstva za održavanje higijene, negu i ulepšavanje lica i tela)

SARS-CoV-2

Sa pojavom SARS-CoV-2 pandemije počeli smo da radimo briseve iz okoline na prisustvo corona virusa.

VIRSeeK SARS-CoV-2 IDENT je prvi test koji je validovan u junu 2020. godine i koristi se za detekciju korona virusa u  uzorcima iz okoline širom Evrope. Detektuje RT-PCR metodom RdRP gen koji je specifičan za SARS-CoV-2.

Ekstrakcija RNK se radi pomoću VIRSeek RNAExtractor seta, uz korišćenje RT-PCR tehnike na Real-Time PCR System StepOnePlus TM, Applied Biosystems.

Detekcija E-gena i RdRP-gena je najsigurnija kombinacija detekcije baš ovog virusa na površinama, jer je E-gen specifičan za porodicu Corona virusa, a RdRP-gen je deo genoma koji ga izdvaja od ostalih i koji je specifičan za SARS-CoV-2.

Ovaj kit je jedini priznat širom sveta za detekciju SARS-CoV-2 u uzorcima iz okoline, a metoda je RT-PCR tehnika koja je jedina preporučena od strane Svetske zdravstvene organizacije.

Metoda je brza i istog dana ili najkasnije sledećeg dana se mogu dobiti rezultati.


U okviru preporuka po uredbi Evropske komisije 1223/2009., nudimo i:

  • Challenge test
  • Studiju stabilnosti proizvoda
  • Završni Izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda- koji je neophodan za plasiranje proizvoda na Evropsko tržište, a uskoro i kod nas, u skladu sa usaglašavanjem propisa sa zahtevima u Evropskoj uniji

Rezidue antibiotika i sulfonamida u hrani- Screen metode – zasnovane na inhibiciji rasta test mikroorganizma:

Premi test- za meso, ribu, jaja

Delvo test- za mleko i mlečne proizvode

Pomoću aparata mini Vidas, možemo utvrditi prisustvo Stafilokoknog enterotoksina u hrani.