Skip to main content

Listeria monocytogenes

  1. monocytogenes se nalazi široko rasprostranjena u životnoj sredini (u zemljištu, tekućim vodama, kanalizacionim vodama, silaži, hrani). Zbog toga postoji mogućnost da se nađe u organizmu životinja i ljudi, kako onih obolelih od listerioze, tako i kod potpuno zdravih jedinki; ali i da se hrana može kontaminirati tokom proizvodnje i skladištenja, pa na taj način da postane izvorom zaraze za ljude i životinje. Mnoge životinjske vrste su prijemčive za listerije. Nalazi se u životinjama, naročito govedima, ovcama i pilićima. To je štapićasta bakterija koja ne stvara spore, najbolje pokretljivosti na 22º C.

 

Temperatura

za rast (°C)

 

Osetljivost

na pH

 

Osetljivost na kiseonik

 

Osetljivost na NaCl

Osetljivost na

aktivnost vode

(aw)

min 0.7 - >1

max 42 - 45 topt 30 - 35

 

min 4.1 - 5.6 pHopt 6-8

fakultativni

anaerob, mikroaerofilan

Raste u 10% NaCl,

može da preživi 1 godinu u 16% NaCl

 

min

0.900-0.930

Hrana koja može biti izvor agensa:

Sirovo i pasterizovano mleko, sirevi (meki i sa zrenjem), sladoled, sveže povrće, sveže i obrađeno meso, hrana upakovana i spremna za jelo (salate, slajsovane kobasice, sečeni sirevi), riba i hladno dimljeni proizvodi od ribe, salate sa morskim plodovima...

Listerija je sposobna da raste pri temperaturi hlađenja, rasprostranjena je u prirodi i preživljava dugo vremena u nepovoljnim uslovima.

Faktori koji doprinose pojavi bolesti:

Konzumacija sirovog mleka i nedovoljno termički obrađenog mesa, kao i konzumacija namirnica koje se čuvaju na temperaturi frižidera duži vremenski period, imunokompromitovanost, korišćenje antacida...

Karakteristike bolesti:

Inkubacija može da traje kraće od 24 časa, a može da iznosi i nekoliko dana (2-4 dana), pa čak i nekoliko nedelja.

Simptomi uključuju stanje slično gripu, meningitis, septikemiju i abortus. Gastrointestinalni simptomi (povraćanje i dijareja) mogu da prethode znatno ozbiljnijem obliku listerioze ili da budu jedini simptomi koji se javljaju.

Kontrolne mere:

Bakterija je osetljiva na pH manji od 4.5 i to se može postići upotrebom nekih starter kultura (npr. laktobacili). Treba obratiti pažnju na GMP i HACCP; poseban naglasak staviti na kanalizaciju u pogonu, kondenzaciju u hladnjacima, ventilacione sisteme i filtere.

Metoda ispitivanja: ISO 11290-1, 2.