Skip to main content

Enterobacteriacea

Familija Enterobacteriaceae: Gram negativni bacili raspoređeni pojedinačno,  većinom pokretni, asporogeni fakultativno anaerobni, ubikvitarni, uslovno patogene vrste - deo normalne flore GIT-a.

Ovoj porodici pripadaju sledeći rodovi: Salmonella, Escherichia, Proteus, Shigella, Serratia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter i Erwinia. Neki od ovih rodova su izraziti patogeni i izazivači velikog broja različitih oboljenja kod ljudi, kao što su: septikemija, pneumonija, meningitis, infekcije urinarnog trakta, bolesti organa za varenje, i mnogih drugih bolesti.

 Prema važećem Pravilniku o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl. glasnik RS br.72/10) kao i prema Pravilniku Evropske Unije (EC 2073/2005) u životnim namirnicama obavezna je kontrola na prisustvo sledećih rodova iz porodice Enterobacteriacae: Salmonella spp., Escherichia coli i kontrola Enterobacteria u higijeni procesa pri kontroli proizvodnje hrane.

Izvori i faktori koji doprinose pojavi bolesti:

Prisustvo enterobakterija u namirnicama je indikator fekalnog zagađenja, tj. nedovoljne higijene tokom proizvodnje, čuvanja i manipulacije sa hranom, neadekvatno  kuvanje  i/ili kontaminacija nakon pripremanja hrane.

Kontrolne mere:

Pasterizacija ili kuvanje; Ne dozvoliti unakrsnu kontaminaciju hrane koja je spremna za konzumiranje, sa posebnom pažnjom na mešanje pribora i alata pri obradi sirovih namirnica (mesa) i salata koje se konzumiraju sveže. U tom slučaju, patogene bakterije (Salmonella spp., Shigella, Yersinia spp., verotoksična E. coli) iz ove familije prelaze na hranu koja se konzumira sveža i izazivaju oboljenja.

Metoda ispitivanja: ISO 21528-1,2.