Skip to main content

Opšta pravila poslovanja

Sve ponuđene usluge, ugovori i aranžmani sa korisnicima usluga Centra za ispitivanje namimica d.o.o. Laboratorija (u daljem tekstu CIN Laboratorija) obavlja pod sledećim opštim uslovima:

Član 1.

CIN Laboratorija sprovodi laboratorijske aktivnosti:
a) uzorkovanja,
b) ispitivanja

Član 2.

Ispitivanje/uzorkovanje se sprovodi u skladu sa: - važećim nacionalnim ili međunarodnim standardima, tehničkim propisima,
- dokumentovanim validovanim metodama.
Ukoliko korisnik nema specifične zahteve, ispitivanje će se obaviti primenom metoda koje se koriste za utvrđivanje usaglašenosti predmeta ispitivanja, a u skladu sa obimom akreditacije dostupnim na sajtu www.ats.rs (akreditacioni broj CIN Laboratorije
01-016).
U slučaju kada korisnik zahteva metodu ispitivanja/uzorkovanja koja je neadekvatna ili zastarela, CIN Laboratorija ce o tome obavesti korisnika pisanim putem.

Član 3.

Korisnik usluge je obavezan da blagovremeno, putem pisanog zahteva za ispitivanje obezbedi sve informacije neophodne za obavljanje ispitivanja i jedini je odgovoran za tačnost ovih informacija.

Član 4.

U slučaju da ne može samostalno da sprovede tražena ispitivanja, CIN Laboratorija ce angažovati kompetentnog ekstemog isporučioca usluge ispitivanja o čemu će prethodno obavestiti korisnika i tražiti njegovo odobrenje.

Član 5.

Sve informacije dobijene ili nastale tokom laboratorijskih aktivnosti predstavljaju vlasništvo korisnika i smatraju se poverIjivim. Ukoliko se zakonom zahteva da se neke poverljive informacije otkriju, CIN
Laboratorija ce te informacije učiniti dostupnim i o tome informisati korisnika, ukoliko zakonom nije zabranjeno.

Član 6.

CIN Laboratorija je odgovoma za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju, osim za informacije dobijene od korisnika. Ukoliko informacija koja se dobija od korisnika može da utiče na validnost rezultata, u izveštaju će biti navedeno odricanje od odgovomosti.

Član 7.

CIN Laboratorija ce obavesti korisnika o svakoj neusaglašenosti ili problemu koji se pojavi u toku ispitivanja, a u vezi je sa predmetom ispitivanja i tražiti dalje instrukcije pre nego što nastavi sa radom. Ukoliko korisnik zahteva da predmet bude ispitan prihvatajući
odstupanja od specificiranih uslova, izvestaj o ispitivanju će sadržati izjavu o odricanju od odgovornosti, ukazujući na rezultate na koje bi moglo da utiče ovo odstupanje.

Član 8.

Kada korisnik zahteva izjavu o usaglašenosti prema specifikaciji ili standardu za ispitivanje i ukoliko pravilo odlučivanja nije propisano od strane korisnika, ili standarda, CIN Laboratorija će primeniti pravilo odlučivanja u zavisnosti od dogovora sa korisnikom, uzimajući u obzir analizu rizika i specifičnosti predmetnog ispitivanja.
Opšte pravilo odlučivanja koje CIN Laboratorija primenjuje u svom radu je sledeće:
CIN Laboratorija ce smatrati uzorak usaglašenim u odnosu na specifikaciju ili standard ili normativni dokument 11 sledećim slučajevima:
- rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću se nalazi u okvirima specifikacije
- rezultat je u okvirima specifikacije, a sa proširenom mernom nesigurnošću prelazi okvire specifikacije, sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost. CIN Laboratorija će smatrati da uzorak nije usaglašen u odnosu na specifikaciju Hi standard ili normativni dokument u sledećim slučajevima:
- rezultat je sa proširenom mernom nesigurnošću van okvira specifikacije
- rezultat je van okvira specifikacije, a sa proširenom mernom nesigumošću ulazi u okvire specifikacije, sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost. Ako je predmet ispitivanja osušena, razređena, prerađena ili mešovita hrana, korisnik mora da obezbedi sve neophodne informacije za davanje izjave o usaglašenosti (npr. promene koncentracije parametra izazvane procesima sušenja, razređivanja, preradom; relativan sadržaj sastojaka u proizvodu), osim ako propisom ili normativnim dokumentom nisu date dodatne smernice za tumačenje rezultata. U slučaju da CIN Laboratorija ne raspolaže svim neophodnim informacijama u izveštaju o ispitivanju neće biti data izjava o usaglašenosti, iako je zahtev korisnika usluge.
Napomena: Korisniku su za informisanje o mogućim pravilima odlučivanja dostupna dokumenta data na sajtu www.eurachem.org (EURACHEMlCIPAC Guide Use. of uncertainty information in compliance assessment, 2007) ili sajtu www.ilac.org (ILAC G8:0912019 Guidelines on Decision Rules and Statments of Conformity).

Član 9.

Sve laboratorijske aktivnosti CIN Laboratorija obavlja sa dužnom profesionalnom pažnjom i u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom.
U slučaju nastanka štete CIN Laboratorija odgovara samo do visine dvostrukog iznosa troškova pružene usluge. CIN Laboratorija je odgovorna isključivo korisniku usluge. Korisnik može izjaviti prigovor u pisanoj formi i dostaviti putem pošte (Centar za ispitivanje namirnica d.o.o., Zmaja od Noćaja br. 11, 11000 Beograd) ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Član 10.

Ova Opšta pravila su sastavni deo svakog dogovora, ponude/ugovora sa korisnikom, javno su dostupna i pravno obavezujuća.

Izdanje: 2
Datum: 14.02.2020.

Preuzmi kao PDF