Skip to main content

Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani

Dana 23. 11. 2019. stupio je na snagu Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 81/19, od 15. 11. 2019. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je da važi član 7. Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS” br. 22/18, 90/18 i 76/19). Odredbe člana 2. st. 4. i 5. i čl. 8-10. Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani („Službeni glasnik RS” br. 81/19), vezane za akrilamid, kontaminent procesa proizvodnje, se primenjuju od 1. januara 2020.

LINKOVI KA PRAVILNICIMA:

  • Created on .